PGNiG Termika

RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej Rozporządzeniem) informujemy, że od dnia 25 maja 2018r aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa – Technika Sp. z o.o. z siedzibą Jastrzębiu-Zdroju:

Obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa – Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Energetyków 17 (dane kontaktowe: tel. (32) 4408510; adres email: biuro@remove-this.ptep-technika.pl). 

PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW O PRACĘ LUB  WSPÓŁPRACUJĄCY  NA PODSTAWIE INNYCH UMÓW (umowa o dzieło, umowa zlecenia, staż absolwencki, praktyki etc.) 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa – Technika Sp. z o.o. w celu związanym z realizacją zawartej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie danych w powyższym celu jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy. 
Pani/Pana dane osobowe są również przetwarzane przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa – Technika Sp. z o.o.  w celu podejmowanych przez Administratora czynności wobec kontrahentów/klientów PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa – Technika Sp. z o.o. w szczególności w ramach negocjowania i zawierania umów, prowadzenia postępowań przetargowych, oceny możliwości i określenia warunków przyłączenia do sieci, na  podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania tj. przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a także dla ustalenia, dochodzenia lub obrony (zabezpieczenia) roszczeń Administratora.  

KLIENCI 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa – Technika Sp. z o.o. w celu związanym z podjęciem na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy lub z realizacją zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Podanie danych w powyższym celu jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, 
a ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania tj. przez okres niezbędny do realizacji wniosku lub do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a także dla ustalenia, dochodzenia lub obrony (zabezpieczenia) roszczeń Administratora. 

KONTRAHENCI (ODBIORCY i DOSTAWCY wraz z reprezentującymi ich pracownikami) 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez w/w firmę w celu związanym z realizacją zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Podanie danych w powyższym celu jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania tj. przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a także dla ustalenia, dochodzenia lub obrony (zabezpieczenia) roszczeń Administratora. 

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany. 

W związku z przetwarzaniem przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa – Technika Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 
-  prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
-  prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
-  prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 
-  prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
-  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia; 
-  prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa – Technika Sp. z o.o.. Pani/Pana danych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia. 

*Lista podmiotów z Grupy Kapitałowej jest dostępna pod adresem: http://pgnig.pl/pgnig/o-nas/grupa-kapitalowa-pgnig lub innym, który go zastąpi w przyszłości.